Algemene Voorwaarden

Heldere afspraken vormen de basis van een succesvolle samenwerking.

Algemene voorwaarden van Uitzendbureau SkyHire voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

INHOUDSOPGAVE

Artikel 1 Definities 

Artikel 2 Werkingssfeer 

Artikel 3 De opdracht en de terbeschikkingstelling

Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid 

Artikel 5 Opschortingsrecht 

Artikel 6 Werkprocedure 

Artikel 7 Arbeidsduur en werktijden 

Artikel 8 Bedrijfssluitingen en verplichte vrije dagen 

Artikel 9 Functie en beloning 

Artikel 10 Goede uitoefening van leiding en toezicht 

Artikel 11 Arbeidsomstandigheden 

Artikel 12 Aansprakelijkheid opdrachtgever 

Artikel 13 Opdrachtgeverstarief 

Artikel 14 Facturatie 

Artikel 15 Inspanningsverplichting en aansprakelijkheid uitzendonderneming 

Artikel 16 Intellectuele en industriële eigendom 

Artikel 17 Geheimhouding 

Artikel 18 Bijzondere verplichtingen met betrekking tot identiteit en verwerking persoonsgegevens 

Artikel 19 Bejegening uitzendkracht 

Artikel 20 Medezeggenschap 

Artikel 21 Verplichtingen met betrekking tot de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs 

Artikel 22 Privacy 

Artikel 23 Het aangaan van een arbeidsverhouding met een uitzendkracht

Artikel 24 Bijzondere minimale betalingsverplichtingen

Artikel 25 Betaling en gevolgen wanbetaling 

Artikel 26 Toepasselijk recht en forumkeuze 

Artikel 27 Slotbepaling

Additionele voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1 Uitzendkracht: Iedere natuurlijke persoon, die een uitzendovereenkomst, zoals bedoeld in artikel 7:690 BW, is aangegaan met de Uitzendonderneming of een opdrachtnemer van de Uitzendonderneming teneinde arbeid te verrichten voor een derde onder toezicht en leiding van die derde.

1.2 Inlenersbeloning: De inlenersbeloning zoals gedefinieerd in de CAO voor Uitzendkrachten.

1.3 CAO: De Collectieve Arbeidsovereenkomst voor Uitzendkrachten, gesloten tussen de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) enerzijds en betrokken werknemersorganisaties anderzijds.

1.4 Opdracht: De overeenkomst tussen een opdrachtgever en de uitzendonderneming op grond waarvan een enkele uitzendkracht door de uitzendonderneming aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, als bedoeld in lid 2 van dit artikel, om werkzaamheden te verrichten, zulks tegen betaling van het opdrachtgeverstarief.

1.5 Uitzendonderneming: Recruitify Talent Network B.V. (t.h.o.d.n. ‘Uitzendbureau SkyHire’ en ‘SkyHire’), bij de Kamer van Koophandel bekend onder nummer: 90227166,  dan wel een dochter- of zustermaatschappij van Recruitify Talent Network B.V.

1.6 Uitzendbeding: De schriftelijke bepaling in de arbeidsovereenkomst tussen de uitzendonderneming en de uitzendkracht en/of in de cao, inhoudend dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt doordat de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht door de uitzendonderneming aan de opdrachtgever op verzoek van de opdrachtgever ten einde komt (artikel 7:691 lid 2 BW).

1.7 Week: Een kalenderweek: beginnend op maandag 00.00 uur en eindigend op zondag 24.00 uur

1.8 Inlenersbeloning: De inlenersbeloning zoals gedefinieerd in de cao.

1.9 Opdrachtgeverstarief: Het door Opdrachtgever aan Uitzendonderneming verschuldigde tarief, exclusief toeslagen, kostenvergoedingen en btw. Het tarief wordt per uur gerekend, tenzij anders schriftelijk opgenomen. Uitzendonderneming houdt zich het recht voor om de reservering van de transitievergoeding te verdisconteren in het Opdrachtgeverstarief. Uitzendonderneming maakt vooraf kenbaar hiervan gebruik te maken. Zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving is de reservering van de transitievergoeding niet in het Opdrachtgeverstarief verdisconteerd.

1.10 Opdracht: De overeenkomst tussen een opdrachtgever en de uitzendonderneming op grond waarvan een enkele uitzendkracht door de uitzendonderneming aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, als bedoeld in lid 2 van dit artikel, om werkzaamheden te verrichten, zulks tegen betaling van het opdrachtgeverstarief.

1.11 Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Uitzendonderneming contracteert c.q. beoogt te contracteren.

1.12 Terbeschikkingstelling: De tewerkstelling van een uitzendkracht in het kader van een opdracht. 6. Uitzendbeding: de schriftelijke bepaling in de arbeidsovereenkomst tussen de uitzendonderneming en de uitzendkracht en/of in de cao, inhoudend dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt doordat de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht door de uitzendonderneming aan de opdrachtgever op verzoek van de opdrachtgever ten einde komt (artikel 7:691 lid 2 BW).

1.13 Algemene Voorwaarden: De onderhavige algemene voorwaarden. Ook wel geschreven als: ‘Algemene voorwaarden’ of ‘algemene voorwaarden’.

Artikel 2. Werkingssfeer 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en overige overeenkomsten tussen de uitzendonderneming en de opdrachtgever, alsmede op alle rechtshandelingen die gericht zijn op de totstandkoming daarvan, waaronder aanbiedingen, voorstellen, offertes en prijsopgaves. 

2.2 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing en worden door de uitzendonderneming uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

2.3 Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien schriftelijk overeengekomen en gelden uitsluitend voor die opdracht. 

Artikel 3. De opdracht en de terbeschikkingstelling 

Opdracht 

3.1 De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. 

3.2 De opdracht voor bepaalde tijd is de opdracht die wordt aangegaan: 

 • óf voor een vaste periode;
 • óf voor een bepaalbare periode;
 • óf voor een bepaalbare periode die een vaste periode niet overschrijdt. 

De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen tijd of doordat een vooraf vastgestelde objectief bepaalbare gebeurtenis zich voordoet. 

Einde opdracht 

3.3 De opdracht voor onbepaalde tijd eindigt door schriftelijke opzegging met inachtneming van een redelijke opzegtermijn. 

3.4 Elke opdracht eindigt onverwijld wegens opzegging op het tijdstip dat een van beide partijen de opdracht opzegt omdat:

 • de andere partij in verzuim is; 
 • de andere partij geliquideerd is;
 • de andere partij in staat van faillissement is verklaard of surséance van betaling heeft aangevraagd. 

Indien de uitzendonderneming wegens een van deze gronden opzegt, ligt in de gedraging van de opdrachtgever, waarop de opzegging is gebaseerd, het verzoek van de opdrachtgever besloten om de terbeschikkingstelling te beëindigen. Dit leidt niet tot enige aansprakelijkheid van de uitzendonderneming voor de schade die de opdrachtgever dientengevolge leidt. Ten gevolge van de opzegging zullen de vorderingen van de uitzendonderneming onmiddellijk opeisbaar zijn. 

Einde terbeschikkingstelling 

3.5 Het einde van de opdracht betekent het einde van de terbeschikkingstelling. Beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever houdt in het verzoek van de opdrachtgever aan de uitzendonderneming om de lopende terbeschikkingstelling(en) te beëindigen tegen de datum waarop de opdracht rechtsgeldig is geëindigd, respectievelijk waartegen de opdracht rechtsgeldig is ontbonden. 

3.6 Indien tussen de uitzendkracht en de uitzendonderneming het uitzendbeding geldt, eindigt de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht op verzoek van de opdrachtgever op het moment dat de uitzendkracht meldt dat hij niet in staat is de arbeid te verrichten wegens arbeidsongeschiktheid. Voor zover nodig wordt de opdrachtgever geacht dit verzoek te hebben gedaan. De opdrachtgever zal dit verzoek desgevraagd schriftelijk aan de uitzendonderneming bevestigen. 

3.7 De terbeschikkingstelling eindigt van rechtswege indien en zodra de uitzendonderneming de uitzendkracht niet meer ter beschikking kan stellen, doordat de arbeidsovereenkomst tussen de uitzendonderneming en de uitzendkracht is geëindigd en deze arbeidsovereenkomst niet ABU 5 Algemene voorwaarden aansluitend wordt voortgezet ten behoeve van dezelfde opdrachtgever. De opdrachtgever informeert de uitzendonderneming tijdig omtrent het eindigen of voortzetten van de opdracht met inachtneming van artikel 6 lid 1, teneinde de uitzendonderneming in staat te stellen haar verplichtingen ter zake een wettelijke aanzegtermijn juist en volledig na te komen.

Artikel 4. Vervanging en beschikbaarheid 

4.1 De uitzendonderneming is te allen tijde gerechtigd een ter beschikking gestelde uitzendkracht te vervangen. Hiervoor is geen toestemming van de opdrachtgever vereist. De opdrachtgever zal medewerking aan vervanging slechts op redelijke gronden weigeren. De opdrachtgever zal een eventuele weigering desgevraagd schriftelijk motiveren. 

4.2 De uitzendonderneming schiet niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de opdrachtgever, indien de uitzendonderneming om welke reden dan ook een (vervangende) uitzendkracht niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als bij de opdracht of nadien overeengekomen aan de opdrachtgever ter beschikking kan stellen.

Artikel 5. Opschortingsrecht 

5.1 De opdrachtgever is niet gerechtigd de tewerkstelling van de uitzendkracht tijdelijk geheel of gedeeltelijk op te schorten, tenzij er sprake is van overmacht in de zin van artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek. 

5.2 In afwijking van lid 1 van dit artikel is opschorting wel mogelijk indien: 

 • Dit schriftelijk wordt overeengekomen en daarbij de looptijd is vastgelegd én; 
 • De opdrachtgever aantoont dat tijdelijk geen werk voorhanden is of de uitzendkracht niet te werk kan worden gesteld én;
 • De uitzendonderneming jegens de uitzendkracht met succes een beroep kan doen op uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht op grond van de cao.

Artikel 6. Werkprocedure 

6.1 De opdrachtgever verstrekt de uitzendonderneming voor aanvang van de opdracht de voor de terbeschikkingstelling noodzakelijke informatie waaronder een accurate omschrijving van de functie, functie-eisen, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden en de beoogde looptijd van de opdracht. 

6.2 De uitzendonderneming bepaalt, aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte informatie en de haar bekende hoedanigheden, kennis en vaardigheden van de voor ter beschikkingstelling in aanmerking komende (kandidaat-) uitzendkrachten, welke (kandidaat-)uitzendkrachten zij aan de opdrachtgever voorstelt ter uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever is gerechtigd de voorgestelde (kandidaat-) uitzendkracht af te wijzen, waardoor de terbeschikkingstelling van de voorgestelde (kandidaat-)uitzendkracht geen doorgang vindt. 

6.3 De uitzendonderneming schiet niet tekort jegens de opdrachtgever indien de contacten tussen de opdrachtgever en de uitzendonderneming voorafgaande aan een mogelijke opdracht , waaronder een concrete aanvraag van de opdrachtgever om een uitzendkracht ter beschikking te stellen, om welke reden dan ook niet of niet binnen de door de opdrachtgever gewenste termijn leiden tot de daadwerkelijke terbeschikkingstelling van een uitzendkracht. 

6.4 Indien de uitzendonderneming in het kader van de vervulling van op grond van de wet of de cao op haar rustende verplichtingen informatie van de opdrachtgever behoeft, zal opdrachtgever op eerste verzoek deze informatie kosteloos aan de uitzendonderneming verstrekken.

Artikel 7. Arbeidsduur en werktijden 

7.1 De arbeidsomvang en de werktijden van de uitzendkracht bij de opdrachtgever worden vastgelegd in de opdracht, dan wel anders overeengekomen. De werktijden, de arbeidsduur, de pauze en de rusttijden van de uitzendkracht zijn gelijk aan de bij opdrachtgever terzake gebruikelijke tijden en uren, tenzij anders is overeengekomen. De opdrachtgever staat er voor in, dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de uitzendkracht voldoen aan de wettelijke vereisten. De opdrachtgever ziet erop toe dat de uitzendkracht de rechtens toegestane werktijden en de overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt. 

7.2 Vakantie en verlof van de uitzendkracht worden geregeld conform de wet en de cao.

Artikel 8. Bedrijfssluitingen en verplichte vrije dagen 

8.1 De opdrachtgever dient de uitzendonderneming bij het aangaan van de opdracht te informeren omtrent eventuele bedrijfssluitingen en collectief verplichte vrije dagen gedurende de looptijd van de opdracht, opdat de uitzendonderneming deze omstandigheid, indien mogelijk, deel kan laten uitmaken van de arbeidsovereenkomst met de uitzendkracht. Indien een voornemen tot vaststelling van een bedrijfssluiting en/of collectief verplichte vrije dagen bekend wordt na het aangaan van de opdracht, dient de opdrachtgever de uitzendonderneming onmiddellijk na het bekend worden hiervan te informeren.

Artikel 9. Functie en beloning 

9.1 Voor aanvang van de opdracht verstrekt de opdrachtgever de omschrijving van de door de uitzendkracht uit te oefenen functie, de bijbehorende inschaling en informatie over alle elementen van de inlenersbeloning (wat betreft hoogte en tijdstip: alleen en voor zover op dat moment bekend) aan de uitzendonderneming. 

9.2 De beloning van de uitzendkracht, daaronder mede begrepen eventuele toeslagen en kostenvergoedingen, wordt vastgesteld conform de cao (daaronder mede begrepen de bepalingen omtrent de inlenersbeloning) en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zulks aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte functieomschrijving. 

9.3 Indien op enig moment blijkt dat die functieomschrijving en de bijbehorende inschaling niet overeenstemt met de werkelijk door de uitzendkracht uitgeoefende functie, zal de opdrachtgever aan de uitzendonderneming onverwijld de juiste functieomschrijving met bijbehorende inschaling aanreiken. De beloning van de uitzendkracht zal opnieuw worden vastgesteld aan de hand van de nieuwe functieomschrijving. De functieomschrijving en/of inschaling kan tijdens de opdracht worden aangepast, indien de uitzendkracht op die aanpassing in redelijkheid aanspraak maakt met een beroep op wet- en regelgeving en/of de cao. Indien de aanpassing leidt tot een hogere beloning, is de uitzendonderneming gerechtigd de beloning van de uitzendkracht én het opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig te corrigeren. De opdrachtgever is dit gecorrigeerde tarief aan de uitzendonderneming verschuldigd vanaf het moment dat de uitzendkracht aanspraak heeft op de hogere beloning op grond van wet- en regelgeving en/of de cao. 

9.4 De opdrachtgever stelt de uitzendonderneming tijdig, in ieder geval direct bij het bekend worden, op de hoogte van wijzigingen in de inlenersbeloning en van vastgestelde initiële loonsverhogingen. Dit lid is niet van toepassing indien en zo lang als de uitzendkracht wordt beloond overeenkomstig de cao-beloning voor de allocatiegroep. 

9.5 Indien en voor zover voor de uitzendkracht vanwege niet indeelbaarheid een beloning wordt vastgesteld, stelt de opdrachtgever de uitzendonderneming tijdig en in ieder geval direct bij het bekend ABU 8 Algemene voorwaarden worden op de hoogte van een wijziging in het functiegebouw van de opdrachtgever die tot gevolg heeft dat de door de uitzendkracht uitgeoefende functie alsnog in het functiegebouw van de opdrachtgever kan of had moeten worden ingedeeld. De beloning en het opdrachtgeverstarief worden in dat geval overeenkomstig lid 3 van dit artikel aangepast. 

9.6 Vergoedingen en toeslagen zoals die voor overwerk, reisuren/ reistijd, fysiek belastende omstandigheden, werk in ploegendiensten of onregelmatigheid, op bijzondere tijden of dagen (daaronder begrepen feestdagen), verschoven uren en/of bereikbaarheids- of beschikbaarheidsdiensten worden beloond overeenkomstig de ABU-cao en/of andere toepasselijke arbeidsvoorwaardenregelingen en worden aan de opdrachtgever doorberekend.

Artikel 10. Goede uitoefening van leiding en toezicht 

9.1 De opdrachtgever zal zich ten aanzien van de uitzendkracht bij de uitoefening van leiding en toezicht, alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk, gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen medewerkers gehouden is. 

9.2 Het is de opdrachtgever behoudens toestemming niet toegestaan de uitzendkracht op zijn beurt aan een derde ‘door te lenen’; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder leiding en toezicht van deze derde verrichten van werkzaamheden. Onder derde wordt mede verstaan een (rechts) persoon waarmee de opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden. 

9.3 De opdrachtgever kan de uitzendkracht slechts te werk stellen in afwijking van het bij opdracht en voorwaarden bepaalde, indien de uitzendonderneming en de uitzendkracht daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd. 

9.4 Tewerkstelling van de uitzendkracht in het buitenland door een in Nederland gevestigde opdrachtgever is slechts mogelijk voor bepaalde tijd onder de voorwaarden dat de opdrachtgever leiding en toezicht heeft georganiseerd én de tewerkstelling schriftelijk is overeengekomen met de uitzendonderneming en met de uitzendkracht. 

9.5 De opdrachtgever zal aan de uitzendkracht de schade vergoeden die deze lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt, is beschadigd of teniet gegaan. 

9.6 De opdrachtgever zal zich, voor zover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van de uitzendonderneming verstrekt de opdrachtgever een bewijs van verzekering.

Artikel 11. Arbeidsomstandigheden 

11.1 De opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever. De opdrachtgever is jegens de uitzendkracht en de uitzendonderneming verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek, gezondheid, welzijn en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen. 

11.2 De opdrachtgever is gehouden om aan de uitzendkracht en aan de uitzendonderneming tijdig, in ieder geval één werkdag voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk informatie te verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. De opdrachtgever geeft de uitzendkracht actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE). 

11.3 Indien de uitzendkracht een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de opdrachtgever, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het bedrijfsongeval of de beroepsziekte zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het bedrijfsongeval of de beroepsziekte het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het bedrijfsongeval dan wel de beroepsziekte. De opdrachtgever informeert de uitzendonderneming zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage. 

11.4 De opdrachtgever zal aan de uitzendkracht alle schade vergoeden die de uitzendkracht in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover de opdrachtgever daarvoor aansprakelijk is op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 en/of artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek. 

11.5 De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van de uitzendonderneming verstrekt de opdrachtgever een bewijs van verzekering.

Artikel 12. Aansprakelijkheid opdrachtgever 

12.1 De opdrachtgever die de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit deze algemene voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten niet of ondeugdelijk nakomt, is gehouden tot vergoeding van alle daaruit voortvloeiende schade van de uitzendonderneming. ABU 10 Algemene voorwaarden Het bepaalde in dit artikel is van algemene gelding, zowel - zo nodig aanvullend - ten aanzien van onderwerpen waarbij de schadevergoedingsplicht reeds afzonderlijk in deze algemene voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten is geregeld als ten aanzien van onderwerpen waarbij dat niet het geval is.

Artikel 13. Opdrachtgeverstarief 

13.1 Het door de opdrachtgever aan de uitzendonderneming verschuldigde opdrachtgeverstarief wordt berekend over de door de uitzendkracht gewerkte uren en/of (indien dit aantal hoger is) over de uren waarop de uitzendonderneming op grond van de algemene voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten aanspraak heeft en/of de door de uitzendonderneming aan de uitzendkracht verschuldigde toeslagen. Het opdrachtgeverstarief vermeerderd met de kostenvergoedingen die de uitzendonderneming verschuldigd is aan de uitzendkracht. Over het opdrachtgeverstarief en kostenvergoedingen wordt btw in rekening gebracht. 

13.2 De uitzendonderneming is gerechtigd om het opdrachtgeverstarief tijdens de looptijd van de opdracht aan te passen, indien de kosten van de uitzendarbeid stijgen:

 • als gevolg van wijziging van de cao of van de daarbij geregelde lonen of wijziging van de bij de opdrachtgever geldende cao en/of arbeidsvoorwaardenregeling of de daarbij geregelde lonen;
 • als gevolg van wijzigingen in of ten gevolge van wet en regelgeving, waaronder begrepen wijzigingen in of ten gevolge van de sociale en fiscale wet- en regelgeving, de cao of enig verbindend voorschrift;
 • als gevolg van een (periodieke) loonsverhoging en/of een (eenmalige) verplichte uitkering, voortvloeiende uit de cao, de bij de opdrachtgever geldende collectieve arbeidsovereenkomst en/of arbeidsvoorwaardenregeling en/of wet- en regelgeving. 

13.3 Indien de opdrachtgever niet instemt met betaling van het aangepaste opdrachtgeverstarief ingevolge lid 2 en/of artikel 9, dan ligt daarin besloten het verzoek van de opdrachtgever om de terbeschikkingstelling te beëindigen. 

13.4 Iedere aanpassing van het opdrachtgeverstarief wordt door de uitzendonderneming zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever bekendgemaakt en schriftelijk aan de opdrachtgever bevestigd. 

13.5 Indien door enige oorzaak die toerekenbaar is aan de opdrachtgever de beloning te laag is vastgesteld, is de uitzendonderneming gerechtigd ook achteraf met terugwerkende kracht de beloning vast te stellen en het opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig met terugwerkende kracht aan te passen en in rekening te brengen. De uitzendonderneming kan tevens hetgeen de opdrachtgever daardoor te weinig heeft betaald en kosten die als gevolg hiervan door de uitzendonderneming zijn gemaakt, aan de opdrachtgever in rekening brengen.

Artikel 14. Facturatie 

14.1 Facturatie vindt plaats op basis van de met de opdrachtgever overeengekomen wijze van tijdverantwoording met inachtneming van deze algemene voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten. 

14.2 Indien geen wijze van tijdverantwoording is overeengekomen, geschiedt de tijdverantwoording middels door de opdrachtgever schriftelijk geaccordeerde declaratieformulieren. De opdrachtgever en uitzendonderneming kunnen overeenkomen dat de tijdverantwoording geschiedt middels een tijdregistratiesysteem, een elektronisch en/ of automatiseringssysteem of middels door of voor de opdrachtgever opgestelde overzichten. 

14.3 De opdrachtgever draagt zorg voor een correcte en volledige tijdverantwoording en is gehouden erop toe te zien of te doen toezien, dat de daarin opgenomen gegevens van de uitzendkracht correct en naar waarheid zijn vermeld, zoals: naam van de uitzendkracht, het aantal gewerkte uren, overuren, onregelmatigheidsuren en ploegenuren, de overige uren waarover ingevolge deze algemene voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten het opdrachtgeverstarief is verschuldigd, de eventuele toeslagen en eventuele werkelijk gemaakte kosten. 

14.4 Indien de opdrachtgever de tijdverantwoording aanlevert, zorgt hij ervoor dat de uitzendonderneming aansluitend aan de door de uitzendkracht gewerkte week over de tijdverantwoording beschikt. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de wijze waarop de tijdverantwoording aan de uitzendonderneming wordt verstrekt. 

14.5 Alvorens de opdrachtgever de tijdverantwoording aanlevert, geeft hij de uitzendkracht de gelegenheid de tijdverantwoording te controleren. Indien en voor zover de uitzendkracht de in de tijdverantwoording vermelde gegevens betwist, is de uitzendonderneming gerechtigd de uren en kosten vast te stellen overeenkomstig de opgave van de uitzendkracht, tenzij de opdrachtgever kan aantonen dat de door hem vermelde gegevens correct zijn. Op verzoek van de uitzendonderneming geeft opdrachtgever inzage in de oorspronkelijke tijdsregistratie van opdrachtgever en verstrekt de opdrachtgever een afschrift hiervan. 

14.6 Indien de tijdverantwoording geschiedt middels door de uitzendkracht aan te leveren declaratieformulieren, behoudt de opdrachtgever een kopie van het declaratieformulier. Bij verschil tussen het door de uitzendkracht bij de uitzendonderneming ingeleverde declaratieformulier en het door de opdrachtgever behouden afschrift, geldt het door de uitzendkracht bij de uitzendonderneming ingeleverde declaratieformulier voor de afrekening als volledig bewijs, behoudens geleverd tegenbewijs door de opdrachtgever.

Artikel 15. Inspanningsverplichting en aansprakelijkheid uitzendonderneming 

15.1 De uitzendonderneming is gehouden zich in te spannen om de opdracht naar behoren uit te voeren. Indien en voor zover de uitzendonderneming deze verplichting niet nakomt, is de uitzendonderneming gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende schade van de opdrachtgever, mits de opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie maanden na het ontstaan of bekend worden van die schade, een schriftelijke klacht terzake indient bij de uitzendonderneming en daarbij aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de uitzendonderneming.

Artikel 16. Intellectuele en industriële eigendom 

16.1 De uitzendonderneming zal de uitzendkracht op verzoek van de opdrachtgever een schriftelijke verklaring laten ondertekenen teneinde - voor zover nodig en mogelijk - te bewerkstelligen c.q. bevorderen, dat alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de resultaten van de werkzaamheden van de uitzendkracht toekomen, respectievelijk (zullen) worden overgedragen aan de opdrachtgever. Indien de uitzendonderneming in verband hiermee een vergoeding verschuldigd is aan de uitzendkracht of anderszins kosten dient te maken, is de opdrachtgever een gelijke vergoeding c.q. gelijke kosten verschuldigd aan de uitzendonderneming. 

16.2 Het staat de opdrachtgever vrij om rechtstreeks een overeenkomst met de uitzendkracht aan te gaan of hem een verklaring ter ondertekening voor te leggen terzake van de in lid 1 van dit artikel bedoelde intellectuele en industriële eigendomsrechten. De opdrachtgever informeert de uitzendonderneming over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de terzake opgemaakte overeenkomst/verklaring aan de uitzendonderneming. 

16.3 De uitzendonderneming is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor een boete of dwangsom die de uitzendkracht verbeurt of eventuele schade van de opdrachtgever als gevolg van het feit dat de uitzendkracht zich beroept op enig recht van intellectuele en/of industriële eigendom.

Artikel 17. Geheimhouding 

17.1 De uitzendonderneming en de opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen ingevolge de opdracht, verstrekken aan derden, tenzij - en alsdan voor zover - verstrekking van die informatie nodig is om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust. 

17.2 De uitzendonderneming zal op verzoek van de opdrachtgever de uitzendkracht verplichten geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen hem bij het verrichten van de werkzaamheden bekend of gewaar wordt, tenzij op de uitzendkracht een wettelijke plicht tot bekendmaking rust. 

17.3 Het staat de opdrachtgever vrij om de uitzendkracht rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. De opdrachtgever informeert de uitzendonderneming over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de terzake opgemaakte verklaring overeenkomst aan de uitzendonderneming. 

17.4 De uitzendonderneming is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van de opdrachtgever als gevolg van schending van een geheimhoudingsplicht door de uitzendkracht.

Artikel 18. Bijzondere verplichtingen met betrekking tot identiteit en verwerking persoonsgegevens 

18.1 De opdrachtgever aan wie door de uitzendonderneming een uitzendkracht ter beschikking wordt gesteld, verifieert en stelt de identiteit vast van de uitzendkracht conform de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder begrepen doch niet beperkt tot de Wet arbeid vreemdelingen (Wav), de Wet op de loonbelasting en de Wet op de identificatieplicht. Tevens zal de opdrachtgever voldoen aan de op de hem deswege rustende administratie en bewaarplichten. 

18.2 Ter zake vreemdelingen verklaart de opdrachtgever zich uitdrukkelijk bekend met de Wav, onder meer inhoudende dat de opdrachtgever bij aanvang van de arbeid door een vreemdeling een afschrift van het document bedoeld in artikel 1 sub 1 tot en met 3 van de Wet op de identificatieplicht, van de vreemdeling dient te ontvangen. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor een zorgvuldige controle van dit document, stelt aan de hand daarvan de identiteit van de vreemdeling vast en neemt een afschrift van het document op in zijn administratie. De uitzendonderneming is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor een eventuele boete die in het kader van de Wav aan de opdrachtgever wordt opgelegd. ABU 14 Algemene voorwaarden 

18.3 De opdrachtgever verklaart zich nadrukkelijk bekend met de geldende wet- en regelgeving aangaande de verwerking van persoonsgegevens. De uitzendonderneming en de opdrachtgever zullen elkaar in staat stellen voornoemde wetgeving te kunnen naleven. De opdrachtgever zal de via de uitzendonderneming verkregen persoonsgegevens in ieder geval slechts gebruiken voor het doel waarvoor zij zijn verkregen, zal deze niet langer bewaren dan conform wet- en regelgeving toegestaan en zal zorgen voor een adequate beveiliging van deze persoonsgegevens.

Artikel 19. Bejegening uitzendkracht 

19.1 Opdrachtgever en uitzendonderneming zullen geen verboden onderscheid maken, niet naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook. Opdrachtgever en uitzendonderneming zullen uitsluitend voor de functie relevante eisen stellen of mee laten wegen bij het verstrekken respectievelijk uitvoeren van de opdracht, en bij de selectie en de behandeling van uitzendkrachten. 

19.2 Opdrachtgever is bekend met de Klokkenluiderswet en waarborgt dat de uitzendkracht op de gelijke wijze als zijn eigen personeel toegang krijgt tot de klokkenluidersregeling indien de opdrachtgever een dergelijke regeling kent of op hem van toepassing is. 

19.3 Indien de opdrachtgever een klachtenregeling kent met betrekking tot de bejegening van werknemers, zal hij waarborgen dat de uitzendkracht op gelijke wijze als zijn eigen personeel toegang krijgt tot deze klachtenregeling. Het gaat hierbij enkel om klachten die niet het werkgeverschap van de uitzendonderneming betreffen. Dit alles, voor zover er geen wettelijke verplichtingen anderszins bestaan.

Artikel 20. Medezeggenschap 

20.1 De opdrachtgever is gehouden om de uitzendkracht die lid is van de ondernemingsraad van de uitzendonderneming of van de ondernemingsraad van de opdrachtgever, in de gelegenheid te stellen deze medezeggenschapsrechten uit te oefenen conform wet- en regelgeving. 

20.2 Indien de uitzendkracht medezeggenschap uitoefent in de onderneming van de opdrachtgever, is de opdrachtgever het opdrachtgeverstarief ook verschuldigd over de uren waarin de uitzendkracht onder werktijd werkzaamheden verricht of een opleiding volgt in verband van het uitoefenen van medezeggenschap. 

20.3 Opdrachtgever verklaart zich bekend met zijn informatieverplichtingen op grond van de Wet op de ondernemingsraden (hierna: WOR) betreffende de (verwachte) inzet van uitzendkrachten in zijn onderneming. Indien en voor zover opdrachtgever bij de vervulling van deze informatieverplichtingen ABU 15 Algemene voorwaarden zich wenst te baseren op door de uitzendonderneming verstrekte of te verstrekken gegevens, zal die verstrekking van gegevens niet verder gaan dan waar de WOR toe verplicht.

Artikel 21. Verplichtingen met betrekking tot de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs 

21.1 De opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 8b van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en zorgt dat uitzendkrachten gelijke toegang hebben tot de bedrijfsvoorzieningen of diensten in zijn onderneming, met name kantines, kinderopvang- en vervoersfaciliteiten, als de werknemers, die in dienst van zijn onderneming werkzaam zijn in gelijke of gelijkwaardige functies, tenzij het verschil in behandeling om objectieve redenen gerechtvaardigd is. 

21.2 De opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 8c van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en zorgt ervoor dat binnen zijn onderneming ontstane vacatures tijdig en duidelijk ter kennis worden gebracht aan de uitzendkracht, opdat deze dezelfde kansen op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft als de werknemers van die onderneming. 

21.3 De opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 10 Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs. Het is de uitzendonderneming niet toegestaan medewerkers ter beschikking te stellen aan de opdrachtgever of in het gedeelte van de onderneming van opdrachtgever waar een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting bestaat. De opdrachtgever zal de uitzendonderneming tijdig en volledig informeren over het voornemen, aanvangen, voortduren of eindigen van door de vakbonden georganiseerde of ongeorganiseerde collectieve acties, waaronder doch niet uitsluitend een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting. De opdrachtgever zal in de uitvoering van zijn toezicht en leiding over de uitzendkracht uitdrukkelijk geen opdrachten aan de uitzendkracht verstrekken waardoor artikel 10 Waadi zal worden overtreden. Zoals, maar niet beperkt tot, het door uitzendkrachten laten uitvoeren van werkzaamheden die normaliter worden uitgevoerd door werknemers die op dat moment deelnemen aan de collectieve acties. 

21.4 De opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 12a Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs. De opdrachtgever zal voor de aanvang van de terbeschikkingstelling en daarna wanneer nodig, tijdig en volledig schriftelijk of elektronisch informatie over de arbeidsvoorwaarden aan de uitzendonderneming verschaffen.

Artikel 22. Toepasselijk recht en forumkeuze 

22.1 Op deze algemene voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. 

22.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement, waarin het hoofdkantoor van de uitzendonderneming is gevestigd.

Artikel 23. Slotbepaling 

23.1 Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen in de algemene voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.

Additionele voorwaarden van Uitzendbureau SkyHire 

A - Algemene voorwaarden

Aanvullend op de algemene voorwaarden van ABU, gelden onderstaande algemene voorwaarden van Uitzendbureau SkyHire. De voor de dienstverlening specifieke algemene voorwaarden gaan boven de generieke algemene voorwaarden. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn uitsluitend geldig, voor zover Uitzendbureau SkyHire deze schriftelijk heeft bevestigd. Van aanvaarding van een afwijking is geen sprake indien Uitzendbureau SkyHire de mededeling van Opdrachtgever onweersproken laat dat deze (aanvullende) algemene voorwaarden niet van toepassing zijn en/of Opdrachtgever andere algemene voorwaarden van toepassing verklaart. 

Artikel 1. Het aangaan van een arbeidsverhouding met een uitzendkracht 

1.1 Onder het aangaan van een arbeidsverhouding met een uitzendkracht wordt verstaan: 

 • het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van opdracht door Opdrachtgever met de uitzendkracht;
 • het laten ter beschikking stellen van de uitzendkracht aan Opdrachtgever door een derde (bijvoorbeeld een andere uitzendonderneming);
 • het aangaan van een arbeidsverhouding door de uitzendkracht met een derde, waarbij Opdrachtgever en die derde in een groep zijn verbonden als bedoeld in artikel 2:24b BW dan wel de één dochtermaatschappij is van de ander als bedoeld in artikel 2:24a BW.

1.2 Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder uitzendkracht tevens verstaan:

 • de aspirant-uitzendkracht die bij Uitzendbureau SkyHire is ingeschreven;
 • de (aspirant-)uitzendkracht die is voorgesteld aan Opdrachtgever;
 • de uitzendkracht wiens terbeschikkingstelling minder dan drie maanden voor het aangaan van de arbeidsverhouding met Opdrachtgever is geëindigd. 

1.3 Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd een arbeidsverhouding aan te gaan met een uitzendkracht indien en voor zover wordt voldaan aan het hierna bepaalde:

 • Opdrachtgever brengt Uitzendbureau SkyHire schriftelijk op de hoogte van haar voornemen met de uitzendkracht een arbeidsverhouding aan te gaan, alvorens aan dat voornemen uitvoering te geven.
 • Opdrachtgever zal geen arbeidsverhouding met de uitzendkracht aangaan indien en voor zover de uitzendkracht de arbeidsovereenkomst met Uitzendbureau SkyHire niet rechtsgeldig kan doen eindigen of beëindigd heeft, en indien en voor zover de Opdrachtgever de opdracht met Uitzendbureau SkyHire niet rechtsgeldig kan doen eindigen of beëindigd heeft. 

1.4 Indien Opdrachtgever binnen een termijn van 1040 gewerkte uren na aanvang van de terbeschikkingstelling een arbeidsverhouding met de uitzendkracht aangaat (ongeacht de functie), is Opdrachtgever aan Uitzendbureau SkyHire verschuldigd een vergoeding van 20% van het laatstelijk geldende Opdrachtgeverstarief voor de betrokken uitzendkracht berekend over een periode van 1040 uren minus het aantal gewerkte uren. 

1.5 Onder ‘gewerkte uren’ worden verstaan: uren waarin de uitzendkracht bij Opdrachtgever werkzaam is geweest in het kader van de opdracht. Opdrachtgever is de onder 1.4 genoemde vergoeding ook verschuldigd indien de uitzendkracht binnen drie maanden nadat de terbeschikkingstelling aan Opdrachtgever is geëindigd en nog geen 1040 uren heeft gewerkt, rechtstreeks of via derden met Opdrachtgever een arbeidsverhouding in de zin van dit artikel aangaat. 

1.6 Indien een uitzendkracht door tussenkomst van Uitzendbureau SkyHire aan een Opdrachtgever is voorgesteld en deze Opdrachtgever met die uitzendkracht een arbeidsverhouding aangaat voor dezelfde of een andere functie voordat de terbeschikkingstelling tot stand komt, is Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van 20% van het Opdrachtgeverstarief, berekend over een periode van 2080 uren. Opdrachtgever is deze vergoeding tevens verschuldigd indien de uitzendkracht binnen drie maanden nadat het contact tot stand is gekomen rechtstreeks of via derden met Opdrachtgever een arbeidsverhouding in de zin dit artikel aangaat. 

1.7 Indien Opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met de uitzendkracht tijdens een opdracht die tussentijds opzegbaar is, behoeft Opdrachtgever de krachtens opdracht overeengekomen opzegtermijn niet in acht te nemen. Opdrachtgever is alsdan verschuldigd aan Uitzendbureau SkyHire het Opdrachtgeverstarief over de niet in acht genomen opzegtermijn. Daarnaast dient Opdrachtgever de onder d. van dit artikel genoemde vergoeding te voldoen, voor zover van toepassing. 

1.8 Indien Opdrachtgever met de uitzendkracht een arbeidsverhouding aangaat tijdens een opdracht die niet tussentijds opzegbaar is, is Opdrachtgever gehouden het Opdrachtgeverstarief voor de betreffende uitzendkracht voor de resterende duur van de opdracht te voldoen. 19 Algemene voorwaarden Daarnaast dient Opdrachtgever de onder d. van dit artikel genoemde vergoeding te voldoen, voor zover van toepassing. 

1.9 Het Opdrachtgeverstarief wordt berekend over het per periode (week, maand en dergelijke) krachtens opdracht en voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren, als ware de opdracht tot stand gekomen respectievelijk niet geëindigd, met een minimum van 20 uur per week. Het bepaalde in artikel 7 van deze algemene voorwaarden is eveneens van toepassing op de in rekening gebrachte vergoedingen uit hoofde van artikel 1. 

Artikel 2. Inlenersbeloning 

2.1 Opdrachtgever is ingevolge artikel 12a Waadi gehouden Uitzendbureau SkyHire tijdig, juist en volledig te voorzien van de bij haar geldende beloningsregeling. 

2.2 Uitzendbureau SkyHire zal bij iedere terbeschikkingstelling de navolgende elementen schriftelijk aan de uitzendkracht bevestigen: 

 1. De verwachte ingangsdatum;
 2. De naam en contactgegevens van de Opdrachtgever, waaronder een eventuele contactpersoon en werkadres;
 3. De (algemene) functienaam en indien beschikbaar de functienaam volgens de beloningsregeling Opdrachtgever; 
 4. De functie-inschaling en -trede, conform de beloningsregeling Opdrachtgever, indien beschikbaar;
 5. De overeengekomen arbeidsduur;
 6. Indien van toepassing de vermoedelijke einddatum van de terbeschikkingstelling;
 7. De cao/beloningsregeling;
 8. Het bruto feitelijk (uur)loon;
 9. De van toepassing zijnde ADV-compensatie;
 10. De van toepassing zijnde toeslagen voor overwerk en/of verschoven uren;
 11. De van toepassing zijnde toeslag voor onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag en toeslagen voor fysiek belastende omstandigheden);
 12. De van toepassing zijnde ploegentoeslag;
 13. De van toepassing zijnde reiskosten/reisurenvergoeding;
 14. Overige van toepassing zijnde kostenvergoedingen;
 15. De van toepassing zijnde vergoeding van reisuren of reistijd verbonden aan het werk. 

2.3 Uitzendbureau SkyHire zal de inlenersbeloning met terugwerkende kracht aanpassen wanneer sprake is van opzet of kennelijk misbruik, dan wel Opdrachtgever de elementen III tot en met XV (op VI na) niet, niet tijdig of onjuist aan Uitzendbureau SkyHire heeft medegedeeld. Opdrachtgever verbindt zich op voorhand onvoorwaardelijk tot betaling aan Uitzendbureau SkyHire conform de geldende afspraken van al hetgeen Uitzendbureau SkyHire deswege alsdan aan de betreffende uitzendkracht(en) dient (na) te betalen. 

Artikel 3. Minimale betalingsverplichting en oproep 

3.1 Indien de uitzendkracht zich meldt op de afgesproken tijd en plaats voor het verrichten van de uitzendarbeid, maar door Opdrachtgever niet in staat wordt gesteld de uitzendarbeid aan te vangen, of ingevolge de opdracht de omvang van de uitzendarbeid minder dan vijftien uren per week beloopt en de tijdstippen waarop de uitzendarbeid moet worden verricht niet zijn vastgelegd, dan wel indien de omvang van de uitzendarbeid niet of niet eenduidig is vastgelegd, is Opdrachtgever ten minste gehouden aan Uitzendbureau SkyHire per oproep te betalen het Opdrachtgeverstarief berekend over drie gewerkte uren, onverminderd de overige verplichtingen van Opdrachtgever jegens Uitzendbureau SkyHire. 

3.2 Bij een oproepovereenkomst in de zin van artikel 7:628a BW, is Opdrachtgever gehouden iedere wijziging van een oproep - waaronder begrepen het (gedeeltelijk) vervallen daarvan - tijdig en juist, derhalve meer dan vier (4) kalenderdagen vóór de wijziging of intrekking, schriftelijk aan Uitzendbureau SkyHire mede te delen, bij gebreke waarvan Opdrachtgever tot (door) betaling van de gewijzigde of ingetrokken oproep, waaronder begrepen de eventuele wettelijke verhoging, gehouden is. 

3.3 Uitzendbureau SkyHire is ingeval van oproepovereenkomsten ingevolge artikel 7:628a BW gehouden uitzendkrachten telkens na afloop van 12 maanden een vaste urenomvang te bieden gelijk aan het gemiddelde van één maand over de voorgaande 12 maanden. Uitzendbureau SkyHire zal Opdrachtgever zulks tijdig mededelen. 

3.4 Indien Uitzendbureau SkyHire gehouden is een urenomvang te bieden, dan wel in de uitzendovereenkomst in samenspraak met Opdrachtgever vaste uren zijn opgenomen, rust op Opdrachtgever een gelijke verplichting tot inhuur van de uitzendkracht voor die uren. Vaste uren dienen te allen tijde door Opdrachtgever te worden betaald, ongeacht of deze gewerkt zijn. Indien Uitzendbureau SkyHire geen tijdig of juist aanbod heeft kunnen doen als gevolg van een omstandigheid gelegen in de risicosfeer van Opdrachtgever, is Opdrachtgever gehouden tot betaling van iedere loonaanspraak van de uitzendkracht in dit kader, waaronder begrepen de eventuele wettelijke verhoging. Opdrachtgever verbindt zich op voorhand onvoorwaardelijk tot betaling daarvan conform de geldende afspraken. 

3.5 Oproep en planning/roostering van werkzaamheden door flexibele medewerkers -waaronder begrepen wijziging en/of afzegging van oproepen- geschiedt te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever, tenzij wijzigingen en/of afzeggingen van de oproepen geschieden door of op verzoek van de flexibele medewerker of eigenmachtig door Uitzendbureau SkyHire. Opdrachtgever zal, wanneer hij de planning/ roostering verricht of laat verrichten door een ander dan Uitzendbureau SkyHire, de daadwerkelijke gewerkte uren administreren en tijdig aan Uitzendbureau SkyHire doorgeven teneinde Uitzendbureau SkyHire tot een juiste en tijdige verloning in staat te stellen. Opdrachtgever zal ervoor zorg dragen dat hij gedurende de wettelijke verjaringstermijn, naast de roosters en gewerkte uren, alle -al dan niet op verzoek van de aan hem ter beschikking gestelde flexibele medewerkers- verschoven en/of afgezegde oproepen genoegzaam administreert. Opdrachtgever verbindt zich op voorhand onvoorwaardelijk tot betaling aan Uitzendbureau SkyHire conform de geldende afspraken van al hetgeen Uitzendbureau SkyHire mogelijk aan de flexibele medewerker(s) dient (na) te betalen. 

3.6 Opdrachtgever dient, ter juiste verwerking, aanvragen/oproepen voor uitzendkrachten te laten verlopen via het door Uitzendbureau SkyHire ter beschikking gestelde geautomatiseerde (planning)systeem. Indien dat niet gebeurt, geschiedt dat voor rekening en risico van Opdrachtgever. 21 Algemene voorwaarden 

Artikel 4. Vervallen

Vervallen

Artikel 5. Payroll (in de zin van artikel 7:692/692a BW)

Mocht de dienstverlening van Uitzendbureau SkyHire in één of meer gevallen kwalificeren als payroll in de zin van artikel 7:692/692a BW, dan is Uitzendbureau SkyHire wettelijk gehouden alle bij Opdrachtgever geldende arbeidsvoorwaarden, eventueel met terugwerkende kracht, in de beloningsregeling voor alsdan payrollkracht(en) op te nemen, uit te betalen en in acht te nemen. Opdrachtgever verbindt zich op voorhand onvoorwaardelijk tot betaling conform de geldende afspraken aan Uitzendbureau SkyHire van al hetgeen Uitzendbureau SkyHire deswege aan alsdan de payrollkracht zal hebben te voldoen. Opdrachtgever zal de volledige bij haar geldende beloningsregeling aan Uitzendbureau SkyHire kenbaar maken, teneinde Uitzendbureau SkyHire in staat te stellen tot juiste en tijdige nakoming van haar wettelijke (betalings)verplichtingen. 

Artikel 6. WW-premie 

Handelen of nalaten zijdens Opdrachtgever waardoor in plaats van lage WW-premie met terugwerkende kracht hoge WW-premie door Uitzendbureau SkyHire dient te worden ingehouden en afgedragen – afwijking in fase C in de vaste arbeidsduur van meer dan 30% of meer dan 12 uur gemiddeld per week bij uitzendkrachten jonger dan 21 jaar – komt voor rekening en risico van Opdrachtgever, tenzij de omstandigheid niet gelegen is in de risicosfeer van Opdrachtgever. Opdrachtgever verbindt zich op voorhand onvoorwaardelijk tot betaling aan Uitzendbureau SkyHire conform de geldende afspraken van al hetgeen Uitzendbureau SkyHire alsdan aanvullend aan belasting/premie zal hebben te voldoen. 

Artikel 7. Aanzegging en transitievergoeding 

7.1 Uitzendbureau SkyHire zal Opdrachtgever tijdig verzoeken haar mede te delen of de detacheringsovereenkomst die is aangegaan voor 6 maanden of langer van rechtswege eindigt of wordt verlengd, zodat Uitzendbureau SkyHire de wettelijke aanzegtermijn van één maand in acht kan nemen. Informeert Opdrachtgever Uitzendbureau SkyHire niet of niet tijdig, dan zal Uitzendbureau SkyHire de uitzendkracht aanzeggen dat de uitzendovereenkomst eindigt. Wenst Opdrachtgever alsnog verlenging dan zal een eventuele - naar rato - vergoeding voor haar rekening komen.

7.2 De transitievergoeding is voor rekening van Opdrachtgever en volledig in het tarief inbegrepen, zowel ten aanzien van de transitievergoeding die met terugwerkende kracht is opgebouwd door medewerkers die vóór 1 januari 2020 korter dan 24 maanden in dienst zijn en na 1 januari 2020 wederom te werk worden gesteld, voor ter beschikking gestelde medewerkers die op grond van hun arbeidsverleden reeds aanspraak op transitievergoeding kunnen maken als voor nieuwe medewerkers die vanaf 1 januari 2020 bij Opdrachtgever te werk worden gesteld. Bij opname in het tarief is rekening gehouden met uitstroom, overname en andere factoren die van invloed zijn op de eventueel daadwerkelijk door Uitzendbureau SkyHire te betalen transitievergoeding. Opdrachtgever zal geen aanspraak maken op enige teruggave en/of creditering dienaangaande en doet daarvan op voorhand onvoorwaardelijk afstand. 22 Algemene voorwaarden

7.3 Opdrachtgever zal Uitzendbureau SkyHire - ingeval van uitzendovereenkomsten met uitzendbeding - tijdig informeren omtrent het voortduren van de uitzendovereenkomst met uitzendbeding na 26 gewerkte weken, zodat Uitzendbureau SkyHire de termijn van kennisgeving van 10 dagen in acht kan nemen. Niet of niet tijdige nakoming van de termijn van kennisgeving komt voor rekening van Opdrachtgever, tenzij de omstandigheid waardoor de termijn niet kon worden nagekomen, niet in de risicosfeer van Opdrachtgever ligt. Opdrachtgever verbindt zich op voorhand tot betaling aan Uitzendbureau SkyHire conform de geldende afspraken van al hetgeen Uitzendbureau SkyHire deswege alsdan aan de uitzendkracht dient te betalen. 

Artikel 8. Betaling 

8.1 Opdrachtgever is gehouden iedere factuur binnen veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum te voldoen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien een factuur niet binnen deze (nadere) periode is betaald, verkeert Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een deel van een maand voor een volle maand wordt gerekend. Opschorting van betaling of verrekening is Opdrachtgever niet toegestaan. 

8.2 Uitsluitend betalingen aan Uitzendbureau SkyHire of aan een door Uitzendbureau SkyHire schriftelijk aangewezen derde geschieden bevrijdend. Betalingen aan uitzendkrachten of het verstrekken van voorschotten aan uitzendkrachten kunnen niet aan Uitzendbureau SkyHire worden tegengeworpen en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking. 

8.3 De in het bezit van Uitzendbureau SkyHire zijnde kopie van de door Uitzendbureau SkyHire verzonden nota geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de rente en de dag, waarop de renteberekening begint. 

8.4 Reclames betreffende enige nota moeten binnen zeven dagen na de factuurdatum schriftelijk bij Uitzendbureau SkyHire zijn ingediend. Na deze periode vervalt het recht van reclame. De bewijslast van tijdige reclame rust op Opdrachtgever. Een al dan niet tijdige reclame levert geen grond op tot opschorting of verrekening. 

8.5 Alle kosten van incasso - waaronder begrepen alle door Uitzendbureau SkyHire gemaakte kosten van rechtsbijstand - komen geheel voor rekening van Opdrachtgever. De vergoeding voor buitengerechtelijke kosten bedraagt 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief rente, met een minimum van € 250,- per vordering. Deze vergoeding zal steeds, zodra de vordering door Uitzendbureau SkyHire ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door Opdrachtgever verschuldigd zijn. 

Artikel 9. Zekerheid 

Opdrachtgever is te allen tijde op eerste schriftelijk verzoek gehouden Uitzendbureau SkyHire (aanvullende) zekerheid te verstrekken. Zekerheid kan door Uitzendbureau SkyHire worden gevraagd voor zowel bestaande als toekomstige verplichtingen. De omvang van de gevraagde zekerheid zal in redelijke verhouding staan tot de omvang van de verplichtingen van Opdrachtgever. 

Artikel 10. Aansprakelijkheid 

Uitzendbureau SkyHire is niet aansprakelijk voor door uitzendkrachten aan of bij de opdrachtgever toegebrachte of veroorzaakte schade, hoe ook genaamd en uit welke hoofde dan ook. 

Artikel 11. Persoonsverwisseling 

Opdrachtgever dient, met het oog op de mogelijkheid van persoonsverwisseling, zonodig dagelijks voorafgaand aan iedere feitelijke tewerkstelling, de identiteit van de aan haar ter beschikking gestelde en te werk te stellen uitzendkracht aan de hand van het originele identificatiedocument vast te stellen. Opdrachtgever vrijwaart Uitzendbureau SkyHire voor alle eventuele gevolgen, schade, kosten en boetes, indien Opdrachtgever haar verbintenissen tot controle niet of onvoldoende nakomt. 

Artikel 12. Verbod uit- en doorleen van uitzendkracht

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is Opdrachtgever niet gerechtigd aan haar door Uitzendbureau SkyHire ter beschikking gestelde uitzendkrachten aan derden uit of door te lenen, hoe ook genaamd en uit welke hoofde dan ook. Opdrachtgever vrijwaart Uitzendbureau SkyHire voor alle eventuele schade, kosten en boetes, indien Opdrachtgever het verbod tot verdere uit- of doorleen overtreedt. Opdrachtgever zal het verbod van uit- en doorleen tevens aan haar Opdrachtgevers opleggen. Opdrachtgever behandelt uitzendkrachten op dezelfde zorgvuldige wijze als haar eigen werknemers. 

Artikel 13. Arbeidsomvang

13.1 Opdrachtgever moet erop toezien dat de afgesproken arbeidsomvang, het aantal uur dat de uitzendkracht werkt per periode, niet structureel wordt overschreden. Wordt de uitzendkracht structureel meer uren ingezet dan in de opdrachtbevestiging vastgelegd, dan kan dat ertoe leiden dat de afgesproken arbeidsomvang moet worden uitgebreid (onder andere op grond van artikel 7:610b BW). In dat geval zal Uitzendbureau SkyHire de met Opdrachtgever overeengekomen arbeidsomvang (indien nodig met terugwerkende kracht) aanpassen. Vanaf de ingangsdatum van die aanpassing betaalt Opdrachtgever dan het Opdrachtgeverstarief over deze nieuwe arbeidsomvang. 

13.2 Indien de uitzendkracht een verzoek tot vermindering of vermeerdering van de arbeidsomvang doet, zal, na overleg tussen de Opdrachtgever en Uitzendbureau SkyHire, de met Opdrachtgever afgesproken arbeidsomvang overeenkomstig de wensen van de uitzendkracht worden aangepast, behoudens zwaarwegende bedrijfsbelangen, zulks ter beoordeling van Uitzendbureau SkyHire.

Artikel 14. Scholing

Indien de uitzendkracht scholing dan wel werkinstructies behoeft voor de uitvoering van de opdracht zullen de uren die de uitzendkracht aan deze scholing besteedt, als gewerkte uren in rekening worden gebracht bij Opdrachtgever, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Voor het laats bijgewerkt op:
4/1/2022