Privacy- en cookiebeleid

Transparant en duidelijk over uw gegevensverwerking.

Privacybeleid

Uitzendbureau SkyHire respecteert de privacy van de bezoekers, gebruikers en makers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de (geautomatiseerde) verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.

Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruiksvoorwaarden en privacyvoorwaarden.  

De huidige op de website beschikbare versie van het privacybeleid is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

In deze privacyverklaring wordt namens  Uitzendbureau SkyHire, gevestigd aan de Thermiekstraat 92, 1117 BD te Schiphol, toegelicht hoe wij (“Uitzendbureau SkyHire”, "SkyHire" of "wij”) met de persoonsgegevens die u aanlevert als u onze website (de “Website”, “SkyHire.nl”) gebruikt omgaan en hoe wij met het gebruik van cookies omgaan.

Uitzendbureau SkyHire verzamelt persoonsgegevens wanneer u als Aanvrager of als Dienstverlener of overige relatie van Uitzendbureau SkyHire van onze dienstverlening gebruik wenst te maken. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een natuurlijk persoon kunnen identificeren. Daarvan is sprake als zijn of haar identiteit redelijkerwijs, zonder al te grote inspanning, vastgesteld kan worden. Gegevens die van de naam zijn ontdaan kunnen soms in combinatie met andere gegevens toch (indirect) identificeerbaar zijn.

Uitzendbureau SkyHire is verantwoordelijk voor de verwerking van alle persoonsgegevens van u die wij via de Website verzamelen bij het bemiddelen tussen een Aanvragen en Dienstverlener. Tevens zijn wij medeverantwoordelijk voor de persoonsgegevens die wij verzamelen via de door ons op deze Website voorgestelde communicatiemanieren. Voor alle persoonsgegevens die via de Website worden verwerkt nadat een Aanvrager en een Dienstverlener een overeenkomst zijn aangegaan om bepaalde diensten te verrichten, is dat niet het geval. Vanaf dat moment gebeurt de verwerking van persoonsgegevens via (delen van) de Website namelijk als onderdeel van uitvoering van die overeenkomst tussen een Aanvrager en Dienstverlener. De verwerking van de persoonsgegevens via de Website gebeurt dan door Uitzendbureau SkyHire als verwerker of subverwerker (als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming) van de Dienstverlener. De Dienstverlener is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking.

De persoonsgegevens worden door ons met grote zorgvuldigheid behandeld en wij zullen deze continu in overeenstemming met de eisen die de geldende wet- en regelgeving daaraan stelt behandelen en beveiligen.

Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens waarvoor Uitzendbureau SkyHire als verantwoordelijke geldt en niet specifiek op de situatie waarin zij (sub)verwerker is.

Doeleinden gegevensverwerking

We onderscheiden vier groepen personen waarvan wij persoonsgegevens verwerken: Aanvragers, Dienstverleners, overige relaties (zoals contactpersonen van Dienstverlener) en overige bezoekers van de Website. Per afzonderlijke groep zal hieronder worden aangegeven voor welk doel wij persoonsgegevens verzamelen.

1. Aanvragers

De persoonsgegevens van Aanvragers kunnen voor de volgende doeleinden worden verzameld:

 1. voor het beoordelen van de soort dienst(en) waarnaar de Aanvrager op zoek is en van welke Dienstverlener mogelijk geschikt is om die dienst(en) te leveren;
 2. om informatie aan Dienstverleners te geven die offertes voor een project willen uitbrengen;
 3. voor het aangaan van een overeenkomst tussen u en Uitzendbureau SkyHire voor onze dienstverlening aan u en deze ook uit te kunnen voeren;
 4. voor het in contact brengen van u met een of meer Dienstverleners;
 5. om afspraken met de opdrachtgevers en klanten van Uitzendbureau SkyHire te kunnen maken;
 6. voor het verrichten van onze bemiddelingsdiensten;
 7. voor het aanmaken van een account voor de afgeschermde omgeving op de Website;
 8. interne archivering;
 9. voor verbetering van onze producten en diensten;
 10. om zo nu en dan promotie e-mails te kunnen sturen over nieuwe producten en/of diensten, speciale aanbiedingen of andere informatie die u naar ons idee interessant zou kunnen vinden, via het e-mailadres dat u heeft verstrekt;
 11. om contact met u op te nemen voor marktonderzoek. We kunnen contact met u opnemen per e-mail, telefonisch, SMS of post.

2. Dienstverleners (en hun contactpersoon)

De persoonsgegevens van contactpersonen (natuurlijke personen die uit naam van Dienstverlener handelen) van Dienstverlener kunnen voor de volgende doeleinden worden verzameld:

 1. om met u in het kader van het aangaan van de overeenkomst tussen de Dienstverlener enUitzendbureau SkyHire te kunnen communiceren;
 2. voor het aangaan van een overeenkomst tussen Uitzendbureau SkyHire en een Aanvrager en voor het uitvoeren daarvan;
 3. voor het aanmaken van een account voor de afgeschermde omgeving op de Website;
 4. om informatie te verstrekken aan de Aanvrager waar u aan verbonden bent over onze diensten en om commerciële aanbiedingen over onze diensten te kunnen doen;
 5. om contact met u op te nemen voor marktonderzoek. We kunnen contact met u opnemen per e-mail, telefonisch, SMS of post.
 6. om zo nu en dan promotie e-mails te kunnen sturen over nieuwe producten en/of diensten, speciale aanbiedingen of andere informatie die u naar ons idee interessant zou kunnen vinden, via het e-mailadres dat u heeft verstrekt;
 7. interne archivering;
 8. voor het verrichten van onze bemiddelingsdiensten;
 9. voor het in contact brengen van u met een of meer Aanvragers;
 10. om een screening uit te voeren, met als doel om Dienstverlener te beoordelen.
 11. om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

3. Overige relaties

De persoonsgegevens van overige relaties kunnen voor de volgende doeleinden worden verzameld:

 1. voor het aangaan van een overeenkomst met u of uw werkgever/organisatie voor onze of uw dienstverlening en om deze te kunnen uitvoeren en onderhouden;
 2. om met u of uw werkgever/organisatie anderszins een overeenkomst aan te gaan, uit te voeren en te onderhouden;
 3. informatie te verstrekken over onze diensten en commerciële aanbiedingen over onze diensten te kunnen doen.

4. Overige bezoekers van de website

Uitzendbureau SkyHire maakt gebruik van cookies om de Website en de diensten te kunnen verbeteren. In het algemeen worden uw gegevens in anonieme, niet tot de persoon herleidbare, vorm verzameld. Als met behulp van cookies wel persoonsgegevens worden verzameld, dan worden deze in lijn met de bepalingen van dit Privacy- en cookiebeleid verwerkt. In het hoofdstuk 'Cookiebeleid', leest u meer over hoe cookies worden verwerkt.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt

Uitzendbureau SkyHire verwerkt als verantwoordelijke onder meer de volgende persoonsgegevens;

Aanvragers

 1. NAW-gegevens;
 2. geboortedatum;
 3. geslacht;
 4. contactgegevens;
 5. inloggegevens afgeschermde inlogomgeving;
 6. IP-adres;
 7. Werkervaring;
 8. eventuele gegevens die een Aanvrager verstrekt in het kader van de omschrijving van de dienst waarnaar hij of zij op zoek is. Het is mogelijk dat als onderdeel daarvan aanvullende persoonsgegevens worden verstrekt en daarmee door Uitzendbureau SkyHire worden verwerkt. Welke soort persoonsgegevens dat zijn, is afhankelijk van onder meer de omschrijving van de dienst waarnaar gezocht wordt.

Dienstverlener (hun contactpersoon) en overige relaties

De persoonsgegevens die in dit kader worden verwerkt, zijn voornamelijk gegevens van de contactpersonen van de Dienstverlener en relaties. De persoonsgegevens die van contactpersonen worden verwerkt zijn beperkt tot:

 1. NAW-gegevens;
 2. contactgegevens (waaronder het WhatsApp-nummer);
 3. functiegegevens en inloggegevens voor de afgeschermde inlogomgeving;
 4. IP-adres;
 5. Betalingsgegevens;
 6. Facturatiegegevens;

Bijzondere persoonsgegevens

Met zowel Aanvragers als met Dienstverlener wordt in de Algemene voorwaarden overeengekomen dat zij geen bijzondere persoonsgegevens via de Website of (de daartoe behorende) communicatiekanalen zullen delen of op andere manieren naar de Website zullen uploaden. Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens die door de wetgever extra worden beschermd. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke voorkeur, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap van een vakbond, strafrechtelijk verleden.

Bescherming en beveiliging van persoonsgegevens

Wij hechten zeer aan het beschermen van uw persoonsgegevens. Al onze systemen en applicaties zijn dan ook conform de eisen van de huidige wet- en regelgeving beveiligd om verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Met onze medewerkers die toegang hebben tot uw persoonsgegevens wordt door ons een geheimhoudingsplicht overeengekomen. Daarnaast hebben enkel daartoe geautoriseerde medewerkers van Uitzendbureau SkyHire toegang tot de persoonsgegevens.

Persoonsgegevens worden weergegevens in uw unieke afgeschermde omgeving op de Website. Om toegang te krijgen tot uw beschermde omgeving, dient u in te loggen met uw unieke web-url en wachtwoord. Deze gegevens dient u, zoals overeengekomen in de Algemene voorwaarden beveiligd op te slaan.

(Contact)gegevens die in de afgeschermde omgeving op de Website worden weergegeven, worden onleesbaar gemaakt.

Persoonsgegevens delen met derden

De verstrekte gegevens worden gedeeld met derden, indien dat noodzakelijk is voor de levering van de door u aangevraagde diensten.

Wanneer wij  persoonsgegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er onder andere (middels een overeenkomst) voor dat de gegevens in beginsel niet voor andere doeleinden worden gebruikt, dan overeengekomen. Ook komen wij hierin overeen dat de gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Daarnaast kan Uitzendbureau SkyHire (persoons)gegevens delen met derden, indien dit op grond van de wet is toegestaan of noodzakelijk is. Derden zijn bijvoorbeeld vennootschappen die aan Uitzendbureau SkyHire verbonden zijn, partijen die door Uitzendbureau SkyHire worden ingeschakeld voor uitvoeren van de diensten van Uitzendbureau SkyHire, of een andere persoon of partij als Uitzendbureau SkyHire daartoe op grond van de wet of een gerechtelijk bevel verplicht is. Wij kunnen persoonsgegevens voor de uitvoering van onze diensten buiten Nederland (laten) opslaan en gebruiken. Dat kan binnen de EER (Europese Economische Ruimte) zijn, maar ook daarbuiten. Uitzendbureau SkyHire zal in die gevallen te allen tijde de nodige maatregelen treffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat beschermd worden.

Het is Uitzendbureau SkyHire toegestaan de persoonsgegevens van Aanvrager aan één of meerdere derde partijen te verstrekken:

 1. indien de Aanvrager daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven;
 2. in het kader van een wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure;
 3. ter bescherming van de rechten of het eigendom van Uitzendbureau SkyHire;
 4. ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid;
 5. bij verdenking van fraude, andere illegale activiteiten of het (vermoeden van) in strijd handelen met de Algemene voorwaarden van Uitzendbureau SkyHire;
 6. ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van andere gebruikers van de Website;
 7. het noodzakelijk is voor de dienstverlening van Uitzendbureau SkyHire. De dienstverlening van Uitzendbureau SkyHire bestaat eruit dat de Aanvrager via de Website een offerteaanvraag kan indienen. Deze offerteaanvraag wordt doorgestuurd naar de relevante Dienstverlener(s).

Recht op inzage, wijziging, beperking en dataportabiliteit

U kunt nadere informatie over uw persoonsgegevens waarover wij beschikken opvragen. Als u een kopie wilt van de persoonsgegevens die wij over u hebben of als u deze door ons aan een andere partij wilt laten overdragen (dataportabiliteit), kunt u per brief of per e-mail schrijven naar info@skyhire.nl of naar:  SkyHire, Thermiekstraat 92, 1117 BD te Schiphol.

Als u denkt dat informatie die wij over u hebben onjuist of onvolledig is, stuur ons dan zo snel mogelijk een bericht, per brief of e-mail, naar info@skyhire.nl. Wij zorgen er dan voor dat de onjuiste informatie zo snel als mogelijk gecorrigeerd wordt. U kunt kosteloos verzet aantekenen tegen het gebruik van persoonsgegevens door een e-mail te sturen naar voornoemd e-mailadres. Wij zullen binnen vier weken na ontvangst van het verzet beoordelen of het verzet terecht is. In dat geval zal de verwerking worden beëindigd of worden gecorrigeerd. Correctie zal plaatsvinden indien de persoonsgegevens feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt of indien deze in strijd met geldende wet- en regelgeving zijn verwerkt.

U kunt op de volgende manieren het verzamelen of gebruiken van uw persoonsgegevens beperken:

 • Als u verzocht wordt een formulier op de Website in te vullen, kan er een vakje staan waarop u kunt klikken om aan te geven of de informatie door iedereen gebruikt kan worden voor direct marketingdoeleinden. Indien u er eerder mee akkoord bent gegaan dat wij uw persoonsgegevens gebruiken voor direct marketing, kunt u altijd van gedachten veranderen door ons een brief of e-mail te sturen naar het voornoemd adres.
 • Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mochten wij de toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons).
 • Uw persoonsgegevens worden door ons niet verkocht, verstrekt of verhuurd aan derden tenzij wij uw toestemming hiervoor hebben, u ons een opdracht geeft of indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Bewaartermijnen

De wet kent verschillende soorten bewaartermijnen voor de verschillende soorten persoonsgegevens die wij verzamelen. Wij hanteren steeds die termijnen die de wet hiervoor stelt. Indien de bewaartermijn is verstreken worden de desbetreffende persoonsgegevens verwijderd en vernietigd.

Links naar andere websites

De Website kan links bevatten naar andere websites. Zodra u de Website verlaat door op een van deze links te klikken, is het goed om te weten dat wij geen controle hebben over andere websites. We zijn daarom niet aansprakelijk voor de beveiliging en de privacy van informatie die u verstrekt als u andere websites bezoekt en deze privacyverklaring is niet van toepassing op die websites. Let altijd goed op en lees de privacyverklaring die van toepassing is op de desbetreffende website.

Cookiebeleid

Op de Website maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje, dat wordt opgeslagen op uw browser als u een website bezoekt. De informatie die door middel van cookies door ons (of derden) wordt verzameld gebruiken wij voor de volgende toepassingen:

1. Functionele cookies

Uitzendbureau SkyHire maakt gebruik van functionele cookies. Dit zijn cookies die ons helpen de prestaties en gebruikerservaringen te verbeteren of laten u weten wanneer u een bepaalde website bezoekt. Dankzij deze cookies kan een website op u als individu reageren. De website kan de manier waarop zij werkt aanpassen aan uw behoeften en voorkeuren door informatie over uw voorkeuren te verzamelen en te onthouden.

Onze webservers verzamelen anonieme informatie, zoals de gebruikte browsersoftware, het besturingssysteem, toegangstijden en bezochte pagina’s. Deze informatie wordt gebruikt om toezicht te houden op gebruik en om de werking van de Website te beoordelen en te optimaliseren.

In sommige delen van de Website kunnen anonieme gegevens zoals soort browser of IP-adres gebruikt worden om de inhoud van de webpagina te personaliseren. Deze informatie wordt gebruikt in een anonieme vorm, om te zorgen voor juiste en doeltreffende levering van informatie.

Daarnaast verzamelen we in sommige delen van de Website IP-adressen om ervoor te zorgen dat de Website goed functioneert, de gebruikers van de Website en onszelf te beschermen tegen kwaadwillenden en onze afspraken te controleren.

In het algemeen helpen deze cookies ons om u een betere website te bieden, doordat ze het mogelijk maken te zien welke pagina’s u nuttig vindt en welke niet. Een cookie geeft ons op geen enkele manier toegang tot uw computer of informatie over u, anders dan de gegevens die u met ons wilt delen.

U kunt ervoor kiezen om cookies te accepteren of niet. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar meestal kunt u uw browserinstellingen zo instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, als u dat liever heeft. Dit kan wel betekenen dat u niet optimaal gebruik kunt maken van de Website. Als u niet zeker bent hoe u dit moet doen, gebruik dan uw favoriete zoekmachine om dit op te zoeken met het zoekwoord ‘cookies weigeren met de naam van uw browser.

2. Analytische cookies

Uitzendbureau SkyHire gebruikt verder voor haar website cookies voor webstatistieken, zoals Google Analytics. Google Analytics gebruikt zogenaamde 'traffic log cookies' om informatie te verzamelen over het gebruik van pagina’s op onze Website. We gebruiken de informatie van cookies om rapporten te genereren over het gebruik van onze website, die gebruikt worden voor evaluatie en analyse. Het doel is om de Website te verbeteren door hem aan te passen aan de behoeften van gebruikers. Er worden geen gegevens bewaard die specifiek zijn voor een identificeerbare gebruiker.

Als gebruiker kunt u voor opt-out kiezen van dit proces van verzamelen van traffic-gegevens. Bezoek daarvoor de volgende website, waar u een add-on voor uw browser kunt vinden waarmee u als gebruiker kunt kiezen voor opt-out - http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

3. Overzicht cookies

Hier vindt u een lijst van cookies die op de Website wordt gebruikt. Tevens zijn daar een aantal links opgenomen met meer informatie over de cookies.

Verwijdering van cookies: op deze pagina vindt u meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies. Ook kunt u meer informatie vinden in de Helpfunctie van uw browser.

Hieronder leest u wanneer dit privacy- en cookiebeleid voor het laatst gewijzigd is. We kunnen deze verklaring regelmatig wijzigen en/of updaten. Controleer deze pagina regelmatig om zeker te zijn dat u het eens bent met eventuele veranderingen.

Overzicht van de cookies

Google Analytics

Website analytics software

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

 • _ga, _gat, _gid.

LinkedIn

https://www.linkedin.com/legal/cookie-table

 • BizoID, BizoUserMatchHistory, UserMatchHistory, bcookie, lang, lidc, sdsc, _lipt.

Skyhire.nl

 • _ga, _ga_9RMK51WKRJ.

Www.skyhire.nl

 • wf-csrf, wf-csrf.sig.

Webflow

 • wf_logout, wf_user, wf_login, wf_auth_page, wflogin, wf-csrf, wf-csrf.sig, _ga_9RMK51WKRJ.

Google / DoubleClick

https://support.google.com/dfp_premium/answer/2839090?hl=en

 • APISID, SSID, SID, NID, SAPISID, HSID, IDE, OGPC, 1P_JAR, DV.
Voor het laats bijgewerkt op:
15/7/2021